QUADMAP Doelstellingen

Identificatie, onderzoek van en beheer van stille gebieden zoals bedoeld in de Europese richtlijn geluid (END 2002/49/EC)  blijkt op verschillende wijzen te worden uitgevoerd in die EU landen die krachten die richtlijn verplicht zijn om deze richtlijn ten uitvoer te brengen. Dit is een gevolg van het ontbreken van een definitie en een bijbehorende aanpak in de richtlijn geluid.  Elke lidstaat en zelfs de agglomeraties binnen die lidstaten hebben zo hun eigen manier toegepast om stille gebieden te identificeren, aan te wijzen en te beheren.  Daar de Europese richtlijn geluid ook ten doel heeft de geluidsbelastingen over de gehele EU in beeld te brengen en te vergelijken, is harmonisatie van de aanpak, ook van stille gebieden, raadzaam. Het QUADMAP wil deze aanpak aanreiken.

De belangrijkste doelstelling van dit project is dan ook om een geharmoniseerde methode te ontwikkelen voor de selectie, het onderzoeken ( zowel kwalitatieve als kwantitatieve parameters) en beheren (d.w.z. mitigeren, verbeteren van de gebruiksfuncties en  het verhogen van de gebruikerstevredenheid) van stille stedelijke gebieden, hier dikwijls afgekort als QUA. Hiermee kan de huidige -gefragmenteerde-  aanpak in Europa het hoofd worden geboden. Deze doelstelling laat uiteraard  het bevoegde gezag vrij om haar eigen actie plan ten aanzien van stille stedelijke gebieden te maken, rekening houdend met specifieke lokale en regionale belangen en prioriteiten.

De projectfocus ligt op het probleem van stille stedelijke gebieden in die zin dat niet alleen de geluidsniveaus zullen worden beschouwd maar eveneens andere, aan geluid gerelateerde, zaken die tot discomfort voor de bezoekers kunnen leiden.  Na validatie van de projectuitkomsten kunnen stedelijke planners hun procedures en standaarden aanpassen  die tot de identificatie, de afbakening en prioriteitstelling van stille stedelijke gebieden leiden.

Een belangrijk deel van het project heeft betrekking op het vaststellen van het relatieve gewicht van andere zaken dan geluidniveaus die leiden tot discomfort van de bezoekers. Dit kunnen uiteraard andere geluidskenmerken zijn maar eveneenskenmerken of factoren die geluidgerelateerd zijn of zelfs niet direct iets met geluid te maken hebben. Binnen de kwalitatieve analyse van het geluid in stille stedelijke gebieden zal veel aandacht worden geschonken aan de zogenaamde soundscape benadering en de, door de bezoekers, gegeven appreciatie van de relevante kenmerken in  het stille gebied .