Wat zijn stille stedelijke gebieden?

Volgens de Europese geluidrichtlijn geluid 2002/49/EC is een stil gebied in een agglomeratie en door het bevoegd gezag aangewezen gebied dat is blootgesteld aan geluid lager of gelijk aan een geldende grenswaarde in Lden of een andere geluidindicator, vastgesteld door de betreffende lidstaat. Deze gebieden worden veelal aangeduid als stil stedelijke gebied (SSG)of in het Engels Quiet Urban Area(QUA).

Volgens de Europese richtlijn geluid is een stil gebied in het landelijk gebied een gebied, aangewezen door het bevoegd gezag, dat niet wordt verstoord door geluid van verkeer, industrie of recreatieve activiteiten.

De door de Europese geluidrichtlijn gegeven definitie is tamelijk onduidelijk, in literatuur worden ook andere definities gevonden.

Hoe een Stil (Stedelijk) Gebied te onderscheiden?

Een Stil (Stedelijk) Gebied wordt door het bevoegd gezag aangewezen. Het bevoegd gezag kan de gemeente, de provincie of de centrale overheid zijn. In Nederland is dit (nog) niet geregeld in wetgeving voor wat betreft Stille Stedelijke Gebieden. De aanwijzing wordt dikwijls in een dagblad gepubliceerd. In sommige gevallen wordt een bord bij de ingang van een dergelijk gebied geplaatst zodat bezoekers attent worden gemaakt op de aanwezigheid van een dergelijk gebied. In Nederland wordt het onderstaande bord vaak gebruikt.

quiet area sign
 

 

Is een Stil Stedelijk gebied echt stil?

Een stil landelijk gebied is dikwijls echt stil wat betekend dat er geen door de mens geproduceerd geluid wordt waargenomen en geluidsniveaus tamelijk laag zijn. De vaak gehanteerde grenswaarde. is 40 dB(A) Ldag en zelfs 35 dB(A) Ldag.

Een stil gebied in een agglomeratie is niet altijd stil in die zin dat er lage geluidsniveaus worden gevonden. Ook wanneer het geluidsniveau in zo’n gebied ten opzichte van het omliggende gebied laag is kan het als een stil gebied worden beschouwd. Dus is het relatief stil.

Is een stil (stedelijk) gebied altijd stil?

Een Stil (Stedelijk) Gebied kan ook als stil worden beschouwd als het in bepaalde perioden stil is. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld natuurgebieden naast een camping of recreatiegebied. Deze gebieden zijn zomers niet stil te noemen maar in de winter kan het echt stil zijn. Dan kan het als een tijdelijk stiltegebied worden aangewezen. Het moge duidelijk zijn dat ook dit soort stille gebieden aanwezig zijn, meestal in landelijke gebieden alhoewel de aanwezigheid van dit soort gebieden in een stedelijke omgeving niet mag worden uitgesloten.

Is het geluid in een stiltegeboed homogeen verdeeld?

Vooral in grote Stille (Stedelijke) Gebieden is het geluid niet homogeen verdeeld. Nabij wegen, spoorwegen en bedrijven wordt een hoger geluidsniveau aangetroffen dan in het midden van het Stille Stedelijke Gebied. Hier wordt aanbevolen om het gebied op te knippen in kleinere deelgebieden.

Hoe hou je Stille (Stedelijke) Gebieden stil?

Er zijn vele manieren om deze gebieden stil te houden. Dit kan bijvoorbeeld door geluid geproduceerd door mechanische toestellen te weren (bijvoorbeeld brommers, motors, fietsen, scooters) uit deze gebieden. Door een omliggende zone te creëren kan er afstand worden gecreëerd tot het gebied en dergelijke omliggende zone heeft evenzo beperkingen en houdt de geluidbronnen op afstand.
Door middel van instructies en borden nabij de ingang van het gebied kunnen bezoekers geïnstrueerd en geïnformeerd worden om vooral niet luidruchtig te zijn. Gebruik van radio’s, geschreeuw e.d. kan worden verboden of ontraden.

Door in het park maatregelen te treffen die het geluid maskeren kan ook het hinderlijke van andere geluiden worden weggenomen. Denk aan fonteinen, bomen met bladeren, volieres met zangvogels. De bezoekers zullen het geluid als meer aangenaam ervaren. Ook spelende kinderen kunnen soortgelijke effecten opleveren.

Ook kan het gebied worden omgetoverd worden in een ‘geluidtuin’ met luidsprekers die door toegevoegd geluid het storende geluid maskeren. Het door de luidsprekers weergegeven geluid kan natuurgeluid zijn, muziek of een ander geluid mits dat niet onaangenaam klinkt.

Een laatste mogelijkheid is door het managen van het externe geluid in een dergelijk gebied. Dit door het treffen van allerlei maatregelen aan de geluidbronnen zoals stil asfalt, snelheidsbeperkingen, geluidschermen enzovoorts. Voor nabij gelegen bedrijven kunnen strengere normen worden opgelegd.

Hoe potentiele Stille (Stedelijke) Gebieden stil te maken?

Dit kan worden gedaan door de omgeving stiller te maken, zoals omschreven in de vorige vraag of door handhavend op te treden op geluid in en nabij het stille gebied.

Is geluid de enige factor dat maakt of een Stil Stedelijk Gebied als attractief wordt ervaren?

Naast het aanpassen van het geluid bestaan er vele factoren die als belangrijk worden ervaren. Dit zijn de toegankelijkheid, de aanwezigheid van visuele elementen, aanwezigheid van faciliteiten (bankjes, sport faciliteiten), veiligheid, goede staat van onderhoud en schoon. De laatste twee factoren kunnen gerelateerd worden aan de zogenaamde Broken Windows Theory (Wilson & Kelling). Deze theorie veronderstelt dat een slecht onderhouden object a-sociaal gedrag uitlokt. Dus een opgeruimd en schoon Stil Stedelijk Gebied kan worden beschouwd als een voorwaarde om het ook schoon en stil te houden. Het trekt geen a-sociaal gedrag zoals molest, crossen met brommers enzovoorts aan zo wordt verondersteld.

 

PLEASE FILL IN YOUR QUESTION

Your message was successfully sent. Thank You!